فعال کردن فشرده سازی GZip - Enable gzip compression

1 -
در منوی اصلی سی پنل به مسیر زیر بروید :
Software > Optimize Website 
سپس گزینه Compress All Content را فعال کرده
و روی Update Setting کلیک کنید.


2 -
خطوط زیر را در فایل .htaccess موجود در هاست اضافه کنید


<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

فعال کردن Leverage browser caching در هاست

کدهای زیر را در فایل .htaccess موجود در هاست خود اضافه کنید. ## EXPIRES CACHING ##...